2020/04/07

Aclariments Real Decret-Llei 10/2020

ACLARIMENTS DEL REAL DECRET-LLEI 10/2020
Pel Dept. jurídic de FEINE

Després de la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 del 29 de març han sorgit molts dubtes al respecte. Amb aquest e-mail us volem ajudar a aclarir algun punt, també us adjuntem un document més extens, on s’explica amb més detall, el qual ens ha fet arribar el departament jurídic de FEINE.

Les Activitats del sector que poden continuar amb l’activitat després de la publicació del Real Decreto-ley 10/2020 són, aquelles feines imprescindibles:

D’instal·lació, manteniment i reparació de les instal·lacions que necessiten els ciutadans pel seu benestar.
De manteniment de les instal·lacions d’aquells sectors que hagin de continuar l’activitat per seu correcte funcionament en les tasques imprescindibles.
De manteniment de les indústries que han tancat pel COVID-19 que són necessàries pel seu correcte estat de conservació.
Sempre tenint en compte, complint les mesures de seguretat amb els EPI’s específics pel COVID-19.

L’esmentat decret, no resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte propi (els autònoms poden continuar desenvolupant el seu treball). En canvi, els treballadors a compte dels autònoms tindran el mateix tracte que els treballadors per compte aliena.

Cal portar el model de declaració responsable publicat en el BOE per en qualsevol desplaçament derivat del treball.

Les empreses instal·ladores, en funció de les tasques que desenvolupen els treballadors, es podran acollir a diferents retribucions.

ERTE per força major:
Empreses que treballen a la construcció d’obres publiques.

ERTE per causes objectives:
Empreses que treballen al manteniment de l’industria i que han cancel·lat les labors de manteniment.
Empreses/autònoms que treballen per cases particulars o bé comunitats de veïns.

Permís retribuït:
Empreses que treballen al manteniment de l’industria i que han cancel·lat les labors de manteniment.
Empreses/autònoms que treballen per cases particulars o bé comunitats de veïns.
Empreses que treballen a la construcció d’obres públiques.
Les empreses no necessariament han d’aplicar el mateix model per tots els treballadors, així doncs es podrà aplicar el grau en funció de les tasques que desenvolupin.

Comparteix aquesta entrada: